THE IRISES PROJECT GALLERY PARTNER CONTACTS SURVEYS FINAL REPORT

PROJEKT IRISES je projektom, ktorý zastrešuje organizácia Cirič Settimo Chivasso v spolupráci s ďalšími partnermi: Courage Foundation (Bulharsko), Association Sport For all Suceava (Rumunsko), Former State Fostered Children’s Association (Maďarsko), Detské centrum Slovensko (Slovensko), Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo (Portugalsko), Freedom Gate Greece (Grécko).

CIELE

Hlavným cieľom projektu je ochrana práv znevýhodnených detí, nielen rómskeho pôvodu,  žijúcich v ústavnej starostlivosti a to prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre profesionálov pracujúcich s takýmito deťmi. Hlavnou metódou je vzájomná výmena skúseností a osvedčených fungujúcich postupov využívaných pri práci s deťmi. Do projektu sú priamo zapojené deti žijúce v ústavnej starostlivosti, a to účasťou na workshopoch a stretnutiach naplánovaných v projekte.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovou skupinou projektu je viac než 70 profesionálov pracujúcich s deťmi v ústavnej starostivosti alebo v diagnostických a výchovno-nápravných centrách a viac než 700 rómskych aj nerómskych detí vo veku 10 – 18 rokov, žijúcich v ústavnej starostlivosti v regiónoch s vysokou koncentráciou rómskej populácie.

Na projekte sa podieľajú: mimovládne organizácie pracujúce s ohrozenými deťmi, rómske aj nerómske asociácie, predstavitelia miestnej správy, vzdelávacie inštitúcie, ministerstvá, štátne agentúry pre ochranu práv detí, zástupcovia médií.

Nepriamo sú do projektu zapojení aj bežní občania, ktorí budú informovaní o projekte a o potrebe zaoberať sa ochranou práv ohrozených skupín detí v ústavnej starostlivosti a v rôznych centrách, kde sú deti umiestňované pre rôzne výchovné problémy.

 

THE IRISES PROJECT
GALLERY
PARTNER
CONTACTS
SURVEYS FINAL REPORT
 


CO-FUNDED BY


The Fundamental Rights & Citizenship Programme of the European Union
  
            european_commission

 
Site Map