THE IRISES PROJECT GALLERY PARTNER CONTACTS SURVEYS FINAL REPORT

COURAGE FOUNDATION – Plovdiv, Bulgaria

Courage Foundation is a non-profit organization established in 2007, in the city of Plovdiv, Bulgaria. The objectives of the Foundation are: development of active civil society, popularization of the legislation, policies and strategies for development of the European Union, increasing the knowledge of Bulgarian citizens for the European integration process, supporting and expanding the opportunities of disadvantaged people: children in residential care, people living in bad social conditions, people with disabilities, youth. Courage Foundation implements the following activities for meeting the objectives: organising trainings, seminars for target groups, assisting organizations, companies, local and educational institutions for the application of European development policies, participation in programs of the European Union and European collaboration networks.

The Foundation is a consolidated partner of NGOs from  Italy, Romania, Hungary and other EU countries, with joint projects in the field of social integration of disadvantage groups through non formal education. Some of the projects implemented during the last years are: IRIS (International Roma Integration through Sport), ASTRA (Aging School Teachers Remain Active),  ELVETE (Employer-lead VET in Europe), IRISES (International Roma Integration through Stakeholders Exchange of Successful Practices), mobility KA1 projects within Erasmus Plus Program. All projects are targeted to people from disadvantaged groups and  build on good practices of EU partners. Project results have been disseminated through local and regional media reaching high audience of ordinary citizens.


Courage_copertina
ФОНДАЦИЯ КУРАЖ – Пловдив, България

Фондация Кураж е нестопанска организиция основана през 2007 год. в град Пловдив, България. Целите на фондацията са: развитие на активно гражданско общество, популяризиране на законодателството, политиките и стратегиите за развитие на Европейския съюз, повишаване на знанията на българските граждани за процеса на европейската интеграция, подпомагането и разширяването на възможностите на хора в неравностойно положение: безработни, жени, възрастни, социално-слаби, инвалиди, младежи.  За постигане на целите  Фондацията извършва следните дейности: организира обучения и семинари за целевите групи, подпомага организации и местни образователни институции в прилагането на Европейските политики за развитие и участие в програми на Европейския Съюз и в Европейски мрежи за сътрудничество.

Фондация Кураж  е дългогодишен партньор  на НПО от Италия, Румъния, Унгария и други Европейски страни, с редица съвместни проекти допринасящи за социалната интеграция на групи в неравностойно положение чрез неформално обучение. Някои от проектите реализирани през последните години са:   IRIS (Международна интеграция на роми чрез спорт), ASTRA (Активно стареена на учители в пред и пенсионна възраст),  ELVETE (Професионално обучение съобразено с нуждите на фирмите в Европа), IRISES (Международна интеграция на роми чрез обмен на успешни практики на заинтересованите страни), мобилни проекти KA1 по програма  Eразмус плюс. Всички проекти са насочени към групи в неравностойно положение и изучават и надграждат добри практики на Европейски партньори. Резултатите от проектите бяха разпостранени чрез местни и регионални медии, като по този начин достигнаха до широк кръг обикновени граждани.

 

THE IRISES PROJECT
GALLERY
PARTNER
CONTACTS
SURVEYS FINAL REPORT
 


CO-FUNDED BY


The Fundamental Rights & Citizenship Programme of the European Union

            european_commission

 
Site Map